Nathaniel B. Palmer, Cruise NBP0204, 2002-07-31 to 2002-09-16

[fb:/m/0h829v7]